• Plán činnosti Žiackej školskej rady

    v školskom roku 2019 / 2020

     

    Pri Hotelovej akadémii bude pôsobiť Žiacka školská rada, zvolená zo zástupcov jednotlivých tried. Členov budú žiaci voliť v mesiaci september. Žiacka školská rada bude pracovať v zmysle štatútu. ŽŠR sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy , podieľať sa pri tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupovať žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. ŽŠR dohliada na dodržiavanie hlavných priorít školy so strany žiakov. Šíri dobré meno a imidž školy na verejnosti. Členovia ŽŠR sú príkladom pre ostatných študentov.  Organizuje kultúrne a športové podujatia, podľa záujmu študentov. Predseda Žiackej školskej rady je delegovaný do Rady školy a zúčastňuje sa jej zasadnutí.

    Zasadnutia ŽŠR v zmysle štatútu budú jedenkrát za mesiac. ŽŠR spolupracuje 

    so ŽŠR z iných škôl v rámci regiónu Liptov, ale aj s RMŽK,  zúčastňuje sa vzájomných stretnutí, ktoré sa uskutočňujú vždy v inej škole.

     

    Plán činnosti  ŽŠR :

     

    September:      Úvodné zasadnutie, doplnenie nových členov ŽŠR.

                            Nové voľby do ŽŠR.

                            Byť nápomocný v prevencii a riešení šikanovania žiakov

                            Podporovať aktivity na podporu zdravia a zdravého život. štýlu

                            Podporovať postoje študentov podľa štandardov školy – zdvorilosť,                 

                            spoločenské správanie, slušný výzor, oblečenie

                            Prihlásiť sa do súťaží, ktoré vyhlási RMŽK.

                            Spolupracovať pri propagácii a šírenia dobrého mena školy na verejnosti.

                            Návrhy tematických dní na každý mesiac.

                            Účasť na MISS Švábkafest

                            Sprístupniť odkazovač

             

     

    Október:         Schválenie plánu práce, voľba predsedu a podpredsedov ŽŠR.

    Doplňujúce voľby do RŠ

                            Príprava a realizácia  imatrikulácie.

                            Spolupracovať s ekologickým krúžkom pri zabezpečení zbierky ,,Sloboda

                            zvierat“ a propagácia v školskom rozhlase.

                            Aktívne pracovať v študentskom regionálnom parlamente.

                            Spolupráca s UNICEF

                            Otvorená aktívna spolupráca s vedením školy

     

    November:      Zorganizovať program pre žiakov školy ku dňu študentov.

                            Zúčastniť sa vzdelávacích seminárov organizovaných RMŽK.

                            Spolupracovať pri príprave a realizácii burzy stredných škôl a DOD.

                            Pripraviť konferenciu Argumentácia v komunikácii a kritické myslenie

                           

    December:      Zúčastniť sa konferencie ŽŠR v Žiline.

                            Zorganizovať program a súťaž pre žiakov školy pri príležitosti Mikuláša

                            a Vianočných sviatkov.

                            Spolupracovať s ekologickým krúžkom pri zabezpečení a realizácii

                            súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu s vianočnou tematikou.

     

    Január:            Zachovávať tradície a zorganizovať súťaž o najkrajšiu fašiangovú masku.           

                            Podieľať sa pri príprave a realizácii športových podujatí.

                            Príprava šiesteho ročníka Študentského Bálu.

     

     

    Február:          Pripraviť program pri príležitosti Valentína, 

                            zabezpečiť Valentínsku poštu a kvapku krvi.

                            Spolupráca v rámci medzi predmetových vzťahov

     

     

    Marec:             Marec mesiac knihy a Deň učiteľov,  pripraviť príspevok  do školského

                            rozhlasu. Program pri príležitosti dňa učiteľov.

                            Zorganizovať Burzu kníh

     

    Apríl:              Zorganizovať pre žiakov školy akciu pri príležitosti Veľkonočných sviatkov,

                            zvyky na Liptove. Pripraviť reláciu v školskom rozhlase.

                            Zapojiť sa do verejnej zbierky v spolupráci s RMŽK.

                            Zúčastniť sa VZ pri RMŽK

     

    Máj:                Pripraviť slávnostnú rozlúčku s maturantmi.

                            Odovzdávanie maturitných vysvedčení – ocenenie pre výnimočného študenta

                            Pripraviť reláciu ku dňu  matiek

                           

    Jún:                 Vyhodnotenie práce ŽŠR v školskom roku 2019 / 2020

                            Príprava plánu práce na školský rok 2020 / 2021

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                       Mgr. Zuzana Iľanovská

                                                                                       koordinátorka ŽSR

     

     

     

     

     

     

    V Liptovskom Mikuláši 28.08.2019                                    

     

     

    Plán činnosti Žiackej školskej rady v školskom roku 2018 / 2019

    Pri Hotelovej akadémii bude pôsobiť Žiacka školská rada, zvolená zo zástupcov jednotlivých tried. Členov budú žiaci voliť v mesiaci september. Žiacka školská rada bude pracovať v zmysle štatútu. ŽŠR sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy, bude sa podieľať pri tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupovať žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. ŽŠR dohliada na dodržiavanie hlavných priorít školy so strany žiakov. Šíri dobré meno a imidž školy na verejnosti. Členovia ŽŠR sú príkladom pre ostatných študentov.  Organizuje kultúrne a športové podujatia, podľa záujmu študentov. Predseda Žiackej školskej rady je delegovaný do Rady školy a zúčastňuje sa jej zasadnutí.

    Zasadnutia ŽŠR v zmysle štatútu budú jedenkrát za mesiac. ŽŠR spolupracuje so ŽŠR z iných škôl v rámci regiónu Liptov, ale aj s RMŽK,  zúčastňuje sa vzájomných stretnutí, ktoré sa uskutočňujú vždy v inej škole.

    Plán činnosti  ŽŠR šk. rok 2018/2019

     

    September:      Úvodné zasadnutie, doplnenie nových členov ŽŠR.

                            Byť nápomocný v prevencii a riešení šikanovania žiakov

                            Podporovať aktivity na podporu zdravia a zdravého život. štýlu

                            Podporovať postoje študentov podľa štandardov školy – zdvorilosť,                 

                            spoločenské správanie, slušný výzor, oblečenie

                            Prihlásiť sa do súťaží, ktoré vyhlási RMŽK.

                            Spolupracovať pri propagácii a šírenia dobrého mena školy na verejnosti.

                            Návrhy tematických dní na každý mesiac.

                            Účasť na MISS Švábkafest

                            Sprístupniť odkazovač

             

     

    Október:         Schválenie plánu práce, voľba predsedu a podpredsedov ŽŠR.

                            Doplňujúce voľby do RŠ

                            Príprava a realizácia  imatrikulácie.

                            Spolupracovať s ekologickým krúžkom pri zabezpečení zbierky ,,Sloboda

                            zvierat“ a propagácia v školskom rozhlase.

                            Aktívne pracovať v študentskom regionálnom parlamente.

                            Spolupráca s UNICEF

                            Otvorená aktívna spolupráca s vedením školy

                            Spolupráca s RMŽK zapojenie sa do olympiády

     

    November:      Zorganizovať program pre žiakov školy ku dňu študentov.

                            Zúčastniť sa vzdelávacích seminárov organizovaných RMŽK.

                            Spolupracovať pri príprave a realizácii burzy stredných škôl a DOD.

                            Pripraviť konferenciu Argumentácia v komunikácii a kritické myslenie

                           

    December:      Zúčastniť sa konferencie ŽŠR v Žiline.

                            Zorganizovať program a súťaž pre žiakov školy pri príležitosti Mikuláša

                            a Vianočných sviatkov.

                            Spolupracovať s ekologickým krúžkom pri zabezpečení a realizácii

                            súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu s vianočnou tematikou.

     

    Január:             Zachovávať tradície a zorganizovať súťaž o najkrajšiu fašiangovú masku.

                            Podieľať sa pri príprave a realizácii športových podujatí.

                            Príprava šiesteho ročníka Študentského Bálu.

     

     

    Február:          Pripraviť program pri príležitosti Valentína, 

                            zabezpečiť Valentínsku poštu a kvapku krvi.

                            Spolupráca v rámci medzi predmetových vzťahov

     

     

    Marec:             Marec mesiac knihy a Deň učiteľov,  pripraviť príspevok  do školského

                            rozhlasu. Program pri príležitosti dňa učiteľov.

                            Zorganizovať Burzu kníh

     

    Apríl:              Zorganizovať pre žiakov školy akciu pri príležitosti Veľkonočných sviatkov,

                            zvyky na Liptove. Pripraviť reláciu v školskom rozhlase.

                            Zapojiť sa do verejnej zbierky v spolupráci s RMŽK.

                            Zúčastniť sa VZ pri RMŽK

     

    Máj:                Pripraviť slávnostnú rozlúčku s maturantmi.

                            Odovzdávanie maturitných vysvedčení – ocenenie pre výnimočného študenta

                            Pripraviť reláciu ku dňu  matiek

                           

    Jún:                 Vyhodnotenie práce ŽŠR v školskom roku 2018 / 2019

                            Príprava plánu práce na školský rok 2019 / 2020

     

     

                            Mgr. Zuzana Iľanovská

                            koordinátorka ŽSR

     

Sobota 22. 2. 2020