• Plán činnosti Žiackej školskej rady

    v školskom roku 2020 / 2021

     

    Pri Hotelovej akadémii bude pôsobiť Žiacka školská rada, zvolená zo zástupcov učebných a študijných tried v počte 11 žiakov. Žiacka školská rada bude pracovať v zmysle platného štatútu ŽŠR. ŽŠR sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy, bude sa podieľať pri tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, bude obhajovať záujmy žiakov Hotelovej akadémie vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. ŽŠR dohliada na dodržiavanie hlavných priorít školy so strany žiakov. Šíri dobré meno a imidž školy na verejnosti. Členovia ŽŠR sú príkladom pre ostatných študentov. Organizuje kultúrne a športové podujatia, podľa záujmu študentov. Predseda Žiackej školskej rady je delegovaný do Rady školy a zúčastňuje sa jej zasadnutí.

    Zasadnutia ŽŠR v zmysle štatútu budú jedenkrát za mesiac.

    ŽŠR spolupracuje so ŽŠR z iných škôl v rámci regiónu Liptov, ale aj s RMŽK, spolupracuje v rámci medzipredmetových vzťahov, zúčastňuje sa vzájomných stretnutí, ktoré sa uskutočňujú vždy v inej škole.

     

    Plán činnosti  ŽŠR :

     

    September:     

    • Úvodné zasadnutie, doplnenie nových členov ŽŠR.
    • Schválenie plánu práce pre šk.rok 2020/2021
    • Oboznámenie sa školským poriadkom HALM
    • Byť nápomocný v prevencii COVID 19 
    • Byť nápomocný v oblasti šikanovania
    • Podporovať aktivity na podporu zdravia a zdravého život. štýlu
    • Podporovať postoje študentov podľa štandardov školy – zdvorilosť,  spoločenské správanie, slušný výzor, oblečenie        
    • Prihlásiť sa do aktivít, ktoré organizuje RMŽK.
    • Spolupracovať pri propagácii a šírenia dobrého mena školy na verejnosti.
    • Návrhy tematických dní na každý mesiac
    • Sprístupniť odkazovač
    • Spolupracovať pri tvorbe škoslského časopisu PRIEVAN
    • Pomoc žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia pri online vzdelávaní
    • Školenie pre žiakov ŽŠR
    • Zapojenie sa do Olympiády ŽŠR stredných škôl Žilinského kraja, pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurínovej

             

     

    Október:

     

    • Doplňujúce voľby do RŠ
    • Spolupracovať s ekologickým krúžkom pri zabezpečení finančnej zbierky ,,Sloboda zvierat“ a propagácia v školskom rozhlase.
    • Aktívne pracovať v študentskom regionálnom parlamente
    • Spolupráca s UNICEF
    • Otvorená aktívna spolupráca s vedením školy
    • Október - mesiac úcty k starším, vyrobiť a poslať pozdrav 

     

    November:

    • Zorganizovať program pre žiakov školy ku Dňu študentov.
    • Príprava a realizácia Slávnostnej imatrikulácie pre žiakov prvých ročníkov, najlepšie/ najkrajšie vyrobené rúško
    • Zúčastniť sa vzdelávacích seminárov organizovaných RMŽK.
    • Spolupracovať pri príprave a realizácii burzy stredných škôl a DOD.

                           

                           

    December:

    • Zúčastniť sa konferencie ŽŠR v Žiline.
    • Zorganizovať program a súťaž pre žiakov školy pri príležitosti Mikuláša a Vianočných sviatkov.
    • Spolupracovať s ekologickým krúžkom pri zabezpečení a realizácii súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu s vianočnou tematikou.
    • Spolupráca s PKSS - pečenie medovníkov, príprava vianočného punču

     

    Január:

    • Zachovávať tradície a zorganizovať súťaž o najkrajšiu fašiangovú masku
    • Podieľať sa pri príprave a realizácii športových podujatí.
    • Vecná zbierka pre psí útulok
    • Návšteva v Domove seniorov

     

                           

     

    Február: 

    • Pripraviť program pri príležitosti Valentína, zabezpečiť Valentínsku poštu a kvapku krvi
    • Spolupráca v rámci medzi predmetových vzťahov s PKSS pri príprave fašiangovej akcie

     

     

     

    Marec:

    • Marec mesiac knihy  - BURZA KNÍH, spolupráca so ZŠ Miloša Janošku
    • Deň učiteľov,  pripraviť príspevok  do školského rozhlasu.
    • Deň učiteľov organizácia v škole HALM

                           

     

    Apríl:

    • Zorganizovať pre žiakov školy akciu pri príležitosti Veľkonočných sviatkov,zvyky na Liptove.
    • Pripraviť reláciu v školskom rozhlase.
    • Zapojiť sa do verejnej zbierky v spolupráci s RMŽK.
    • Zúčastniť sa VZ pri RMŽK
    • Príprave konferencie zameranej na látkové závislosti
    • Deň narcisov

     

    Máj

    • Pripraviť slávnostnú rozlúčku s maturantmi.
    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení – ocenenie pre výnimočného študenta
    • Pripraviť reláciu ku dňu  matiek
    • Deň slnka Hug Day - žiaci budú mať na sebe jednu žltú vec a budú rodávať objatia
    • Deň mlieka v spolupráci s PKSS
    • Deň hudby

                           

    Jún:

    • Bodka za školským rokom RMŽK 2020/2021
    • Vyhodnotenie práce ŽŠR v školskom roku 2020 / 2021
    • Príprava plánu práce na školský rok 2021 / 2022

     

     

    v Liptovskom Mikuláši, 02.09.2020 ,

    Mgr. Zuzana Iľanovská,

    koordinátorka ŽŠR

     

     

     

     

     

     

                                                                                      

     

     

     

     

     

                                 

     

     

    Plán činnosti Žiackej školskej rady v školskom roku 2018 / 2019

    Pri Hotelovej akadémii bude pôsobiť Žiacka školská rada, zvolená zo zástupcov jednotlivých tried. Členov budú žiaci voliť v mesiaci september. Žiacka školská rada bude pracovať v zmysle štatútu. ŽŠR sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy, bude sa podieľať pri tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupovať žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. ŽŠR dohliada na dodržiavanie hlavných priorít školy so strany žiakov. Šíri dobré meno a imidž školy na verejnosti. Členovia ŽŠR sú príkladom pre ostatných študentov.  Organizuje kultúrne a športové podujatia, podľa záujmu študentov. Predseda Žiackej školskej rady je delegovaný do Rady školy a zúčastňuje sa jej zasadnutí.

    Zasadnutia ŽŠR v zmysle štatútu budú jedenkrát za mesiac. ŽŠR spolupracuje so ŽŠR z iných škôl v rámci regiónu Liptov, ale aj s RMŽK,  zúčastňuje sa vzájomných stretnutí, ktoré sa uskutočňujú vždy v inej škole.

    Plán činnosti  ŽŠR šk. rok 2018/2019

     

    September:      Úvodné zasadnutie, doplnenie nových členov ŽŠR.

                            Byť nápomocný v prevencii a riešení šikanovania žiakov

                            Podporovať aktivity na podporu zdravia a zdravého život. štýlu

                            Podporovať postoje študentov podľa štandardov školy – zdvorilosť,                 

                            spoločenské správanie, slušný výzor, oblečenie

                            Prihlásiť sa do súťaží, ktoré vyhlási RMŽK.

                            Spolupracovať pri propagácii a šírenia dobrého mena školy na verejnosti.

                            Návrhy tematických dní na každý mesiac.

                            Účasť na MISS Švábkafest

                            Sprístupniť odkazovač

             

     

    Október:         Schválenie plánu práce, voľba predsedu a podpredsedov ŽŠR.

                            Doplňujúce voľby do RŠ

                            Príprava a realizácia  imatrikulácie.

                            Spolupracovať s ekologickým krúžkom pri zabezpečení zbierky ,,Sloboda

                            zvierat“ a propagácia v školskom rozhlase.

                            Aktívne pracovať v študentskom regionálnom parlamente.

                            Spolupráca s UNICEF

                            Otvorená aktívna spolupráca s vedením školy

                            Spolupráca s RMŽK zapojenie sa do olympiády

     

    November:      Zorganizovať program pre žiakov školy ku dňu študentov.

                            Zúčastniť sa vzdelávacích seminárov organizovaných RMŽK.

                            Spolupracovať pri príprave a realizácii burzy stredných škôl a DOD.

                            Pripraviť konferenciu Argumentácia v komunikácii a kritické myslenie

                           

    December:      Zúčastniť sa konferencie ŽŠR v Žiline.

                            Zorganizovať program a súťaž pre žiakov školy pri príležitosti Mikuláša

                            a Vianočných sviatkov.

                            Spolupracovať s ekologickým krúžkom pri zabezpečení a realizácii

                            súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu s vianočnou tematikou.

     

    Január:             Zachovávať tradície a zorganizovať súťaž o najkrajšiu fašiangovú masku.

                            Podieľať sa pri príprave a realizácii športových podujatí.

                            Príprava šiesteho ročníka Študentského Bálu.

     

     

    Február:          Pripraviť program pri príležitosti Valentína, 

                            zabezpečiť Valentínsku poštu a kvapku krvi.

                            Spolupráca v rámci medzi predmetových vzťahov

     

     

    Marec:             Marec mesiac knihy a Deň učiteľov,  pripraviť príspevok  do školského

                            rozhlasu. Program pri príležitosti dňa učiteľov.

                            Zorganizovať Burzu kníh

     

    Apríl:              Zorganizovať pre žiakov školy akciu pri príležitosti Veľkonočných sviatkov,

                            zvyky na Liptove. Pripraviť reláciu v školskom rozhlase.

                            Zapojiť sa do verejnej zbierky v spolupráci s RMŽK.

                            Zúčastniť sa VZ pri RMŽK

     

    Máj:                Pripraviť slávnostnú rozlúčku s maturantmi.

                            Odovzdávanie maturitných vysvedčení – ocenenie pre výnimočného študenta

                            Pripraviť reláciu ku dňu  matiek

                           

    Jún:                 Vyhodnotenie práce ŽŠR v školskom roku 2018 / 2019

                            Príprava plánu práce na školský rok 2019 / 2020

     

     

                            Mgr. Zuzana Iľanovská

                            koordinátorka ŽSR

     

Štvrtok 17. 6. 2021