• OPATRENIA ŠKOLY – PREVENCIA NÁKAZY COVID-19 ŽIACI
     • OPATRENIA ŠKOLY – PREVENCIA NÁKAZY COVID-19 ŽIACI

     • 25. 8. 2020
     • Prosím venujte pozornosť nariadeným opatreniam ministertva zdravotníctva a ministerstva školstva pre žiakov pri nástupe do škôl. 

      1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      2. Pri prvom vstupe do školy žiak resp. zákonný zástupca žiaka predloží tr. učiteľovi  ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK (viď príloha)o tom, že žiak neprejavuje príznaky ochorenia a nemá karanténne opatrenie.

      3. Počas škol. roka ak nebude žiak viac ako 3 dni v škole, predloží PREHLÁSENIE ( viď príloha) o tom, že neprejavuje príznaky ochorenia a nemá karanténne opatrenie.

      4. V prípade ak rodič má podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID – bezodkladne o tom informuje tr. učiteľa a syn/dcéra ostane  v domácom ošetrení.

      5. RANNÝ FILTER  - kontrola teploty všetkým žiakom pri vstupe do budovy školy.

      6. Žiaci – NOSIA RÚŠKO v priestoroch školy aj v triedach. Každý žiak má 2 rúška, papierové jednorazové vreckovky; dodržiavajú hygienické pravidlá pri kýchaní a kašľaní , umývanie rúk , primerané odstupy.

      7. Časté a intenzívne vetranie hlavne v triedach.

      Platnosť: do odvolania
      Ing.Katarína Uličná, riaditeľka  školy

  Utorok 5. 7. 2022