• Učiteľ slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky
    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     1. 9. 2021
    • Požiadavky:
     Pracovný pomer: na dobu určitú do 31.08.2022 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

     Kvalifikačné predpoklady:
     V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
     vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore: slovenský jazyk a literatúra a občianska náuka

     Platové podmienky:
     Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

     Požadované doklady:
     • žiadosť o prijatie do zamestnania,
     • profesijný životopis,
     • kópie dokladov o vzdelaní,

     Požadované doklady je potrebné doručiť do 24.06.2021.

     Kontaktné informácie:
     Hotelová akadémia
     Čs. brigády 1804
     031 01 Liptovský Mikuláš
     044/55 229 72
     www.halm.sk, e-mail: halm@halm.sk

     Kontaktná osoba:
     044/55 229 72 L. Dvorožňáková
     e-mail: ldvoroznakova@vuczilina.sk
   • Slávnostný banket pod taktovkou III.EF triedy
    • Slávnostný banket pod taktovkou III.EF triedy

    • 21. 5. 2021
    • Žiaci III. EF triedy učebný odbor kuchár, čašník Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši pod vedením svojich skúsených majstrov odborného výcviku pripravili v dňa 17. mája 2021 v rámci ukončenia trojročného štúdia - slávnostný banket - pre svojich pozvaných hostí. Týmto záverečným výstupom demonštrovali časť svojich odborných schopností a zručností nadobudnutých počas trojročného štúdia. Organizovaním prezentačných podujatí umožňuje škola žiakom rozvíjať odborné kompetencie nielen v učebnom odbore kuchár, čašník ale aj vo všetkých študijných a učebných odboroch.

   • Upeč svoju pizzu
    • Upeč svoju pizzu

    • 14. 5. 2021
    • Pod týmto názvom sa v mesiaci apríl uskutočnilo školské kolo v pečení pizze. Žiaci mali podľa vlastnej fantázie počas on line vyučovania pripraviť netradičnú pizzu, ktorá zaujme nielen vzhľadom, ale aj chuťou.
    • Zúčastnili sme sa medzinárodného pilotu.

    • 30. 4. 2021
    • Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) pomôže školám otestovať mediálne zručnosti študentov

     Vo februári tohto roku sa vo všetkých partnerských krajinách uskutočnilo pilotné testovanie na odstránenie technických nedostatkov a finálnu korekciu online dotazníka. Na Slovensku sa pilotnej fázy zúčastnilo viac ako 50 študentov z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Aktuálne Rada oslovuje školy, ktoré by mali záujem zapojiť sa do finálneho testovania.

    • Fake or Real?

    • 28. 4. 2021
    • Európa je spojená aj prostredníctvom aktivít platformy eTwinning. Koncom marca v tomto prostredí prebehla online séria prednášok a workshopov na tému mediálnej gramotnosti na odborných školách v Európe.
   • Navštívila nás Martina Dubovská
    • Navštívila nás Martina Dubovská

    • 25. 4. 2021
    • Presne pred desiatimi rokmi na našej škole úspešne maturovala Martina Dubovská. Dnes známa lyžiarka, ktorej sa podarilo skončiť na peknom 10. mieste v celkovom hodnotení Svetového pohára.

   • Podporný balík od Slovenskej barmanskej asociácie
    • Podporný balík od Slovenskej barmanskej asociácie

    • 15. 4. 2021
    • Aj v tejto dobe myslí na svojich členov Slovenská barmanská asociácia. Vďaka svojim sponzorom podporila odborné školy, ktoré sú jej členmi, balíkom barmanských pomôcok. Touto cestou sa im chceme poďakovať a ubezpečiť ich o efektívnom využití pomôcok vo vzdelávacom procese našich žiakov.

   • VUC Žilina
   • EDUPAGE
   • IES Internacional Education Society
   • European Associacion of Hotel and Tourism School
   • HALM na Facebooku
   • ISIC
   • Poradca pre školy
  • Videospravodajstvo

  • Rýchle odkazy

Štvrtok 17. 6. 2021