• Národné a medzinárodné projekty:

   1. SCOTVEC 1992-1995 Cieľ: moduly - alternatívny spôsob vyučovania, materiálne vybavenie. Partner: SCOTVEC Glasgow- Škótsko, Anglicko. Účastníci: pedagógovia školy

   2. PHARE 1995-1998 Cieľ: transformácia odborného vzdelávania, príprava učebných dokumentov pre nový odbor: ekonomické obchodné služby, vzdelávanie učiteľov, technické vybavenie. Partneri: Obchodná akadémia Prešov, Slovensko, Sheffield College, Sheffield, Anglicko. Účastníci: pedagógovia školy, žiaci ekonomických a obchodníckych odborov (20)

   3. INFOVEK 1997, 2002,2003,2004,2005

   4. OTVORENÁ ŠKOLA – INFOVEK 2002-2003

   5. ŠKOLIACE CENTRUM INFOVEKU 2004,2005 pre pedagógov základných a stredných škôl Liptova

   6. Profesionálny a kariérny rast ped. zamestnancov (2011 – 2012)

   7. Rozvoj tradičnej a prínos modernej gastronómie ( 2011- 2012)

   8. Program cezhraničnej spolupráce PL-SR „TATRY SPOLOĆNE“ (2012 – 2013) – lektorská činnosť

   9. Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ (2013 – 2015)

   10. Rozvoj stredného odborného vzdelávania

   11. Moderné vzdelávane- digi vzdelávanie pre všeobecno-vzdel. predmety (2013 – 2015)

   12. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

   13. IROP - inovácia odbor. učební a reštaurácie Mladosť

   14. ERAZMUS plus KA1- „Získajme odborné zručnosti v Európe“ – Veľká Británia, Írsko

   15. NP so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania „Mladí, nebojme sa podnikať“   LEONARDO DA VINCI , Cieľ: mobility, 3- mesačné stáže žiakov  a pedagógov

   Projekty:
   1. GASTRONÓMIA A HOTELIÉRSTVO, Partner: IBW Münster, Nemecko
   Účastníci: 12 žiakov odboru hotelová akadémia , 2 pedagógovia

   2. VIDIECKY TURIZMUS Partner: IBW Münster, Nemecko
   Účastníci: 15 žiakov odboru hotelová akadémia, 2 pedagógovia

   3. OBCHODNÉ ZRUČNOSTI Partner: IBW Münster, Nemecko
   Účastníci: 15 žiakov odboru ekonom. a obchodné služby, obchodná prevádzka, 2 pedagógovia

   4. MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA Partner: IBW Münster, Nemecko
   Účastníci: 12 žiakov odboru ek. a obchodné služby, obchodná prevádzka, aranžér, 2 pedagógovia

   5. OBCHODNÉ SLUŽBY A OBCHODNÝ DIZAJN Partner: IBW Münster, Nemecko, FIP Alcallá-Madrid , Španielsko
   Účastníci: 15 žiakov odboru ekonomické a obchodné služby, obchodná prevádzka, 2 pedagógovia

   6. ODBORNÁ PRAX žiakov SOU Frýdek Mistek v Dem. doline – Grand Jasná Partner: SOU Frýdek Místek, Česká republika
   Účastníci:12 žiakov odboru kuchár, čašník z Českej republiky

   7. KOMUNIKÁCIA V SLUŽBÁCH Partner: Grow, Dungannon, N.Ireland, UK, EkipEuropa, Malaga, Španielsko
   Účastníci: 20 študentov odboru EOS a HA, 3 pedagógovia

   8. VETPRO projekt pre učiteľov Partner: EkipEuropa, Malaga, Španielsko
   Účastníci: 6 pedagógov

   9. ZELENÝ TURIZMUS Partner: EkipEuropa, Malaga, Španielsko
   Účastníci: 10 žiakov odboru EOS a HA, 1 pedagóg

   10. FIREMNÁ KULTÚRA V HOTELIĚRSTVE  Partner: Tellus Plymouth, Anglicko
   Účastníci: 12 pedagógovia

   YOUTH FOR EUROPE 2001, 2002, 2003, 2004
   Cieľ: Prekonávanie hraníc – priateľstvá mladých ľudí Partner: IBW Münster, Nemecko, IBW Francúzsko
   Účastníci: 6 žiakov, 1 pedagóg 

   ERAZMUS+
   ZÍSKAJME ODBORNÉ ZRU4NOSTI V EURÓPE Partner: TellUs Plymouth UK,  Salamnca ES; QYH Youghal Írsko (2018-2020)
   Účastníci: 35 žiakov, 8 učiteľov

   Projekty bez medzinárodnej účasti

   KONTO ORANGE 2005 Cieľ: finančná podpora na realizáciu a vydávanie školského časopisu

   DIGITÁLNI ŚTÚROVCI 2005,2006 Cieľ. budovanie počítačovej gramotnosti matiek na materskej dovolenke a dôchodcov Partner: Ministerstvo dopravy a spojov SR

   „Záložka do knihy“ – každoročne – na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov

    

   GRANTOVÉ PROGRAMY ŽSK
   - Dajme šancu pre kvalitnejší život ( darcovstvo krvi) 2006
   - Zdravá šanca pre najmenších (podpora zdravého stravovania v ZŠ)2007
   - Vráťme šport do škôl ( podpora športu na škole) 2007
   - Dobrá telocvičňa - miesto pre spol.stretnutia (revitalizácia telocvične) 2008
   - Hráme florbal ( podpora nového športu na škole) 2009. 
   - V zdatnom tele zdravý duch ( podpora záujmovej tel. výchovy) 2011

   - „Nádejná liptovská lyžiarka – P.Vlhová (2011 )
   - Liptovská hviezda bežeckého lyžovania J.Mikuš (2016)
   - Liptovský talent vodného slalomu – M.Škáchová (2017)
   -  „Skoč do fitparku“- revitalizácia skosku do diaľky (2019)

   EKOLOGICKÉ , VOĹNO-ĆASOVÉ A OSTATNÉ PROJEKTY
   - Ľudia pre stromy (výsadba škol. areálu stromčekmi a krami) 2005
   - Lesoochranárska škola 2005
   - Otvorená škola – šport ( revitalizácia vonkajšieho ihriska) 2006
   - Jazykové laboratórium ( mat. vybavenie jaz. laboratória) 2006 
   - Cesty k zdraviu ( propagácia zdravého stravovania) 2007
   - Čisté brehy Liptovskej Mary ( očistenie brehov pod Hotelom Jamajka) 2007
   - Mládež, zábava, viera, priateľstvo ( podpora voľno-časových aktivít) 2007
   - Kaviareň Šeherezáda ( realizácia praktickej časti maturitné skúšky) 2008 
   - Projekt GandG ( vzdelávanie starých rodičov ich vnukmi)2008

   - Objav v sebe Versaceho – Komunitná nadácia Liptov (2016/2017)
   - Bylinková záhradka – Komunitná nadácia Liptov
   - Hovorme o jedle – Sl. poľnohospod. a potravinárska komora

    

   ĎALŠIE PROJEKTY 
   - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť (učebňa kontinuál.vzdelávania) 2009
   - Školská synergia (príprava učeb. materiálov na vyuč. ekon. predmetov) 2010
   - Planéta vedomostí
   - Tatry spoločne (lektorská činnosť pre informačné kancelárie)
   - Zateplenie obalového plášťa, výmena okien v pavilónoch A,B,C (EKOFOND)2011

   - Medzinárodný fond vzdelávania Wroclav (2014/2015)
   - Leed up – mentorský projekt  mgr. B. Grohlinga
   - Podnikanie v cestovnom ruchu – Junior Achievement Slovensko
   - Cvičné firmy – ŠIOV Bratislava

   - „PP Poradca pre školy – prepájame teóriu s praxou“ (2018 -2021) 
   - IROP – rekonštrukcia .... Mladosť a debarierizácia školy (2020-2021)

   - „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a mládeže“ – pedagogickí asisteni (2020-22)

Piatok 24. 9. 2021