• Klíma školy je významným motivačným faktorom, ktorá ovplyvňuje výchovnú a vzdelávaciu činnosť učiteľov, majstrov odbornej výchovy a ostatných zamestnancov a veľmi intenzívne pôsobí aj na správanie žiakov. Jedným z mnohých prejavov klímy v škole je kultúra školy.

    Kultúra školy je odrazom charakteristických hodnôt, ktoré sú základným princípom našej každodennej výchovno-vzdelávacej práce.

    Hodnoty Hotelovej akadémie v L. Mikuláši platia pre všetkých našich zamestnancov. Máme ich sformulované nasledovne:

    • Akceptácia  (otvorenosť, ochota prijať  a prevziať zodpovednosť za svoje správanie a konanie)
    • Asertívnosť  ( prejavovanie otvorených stanovísk nenásilným spôsobom)
    • Činorodosť ( aktivita  v iniciatíve, pracovitosti )
    • Disciplína ( dodržiavanie dohodnutých pravidiel)
    • Empatia  ( prístup pedagóga k žiakovi – vcítiť sa do pocitov, postojov žiakov)
    • Jedinečnosť (každý človek je jedinečný a môže byť v niečom lepší ako druhý)
    • Kooperácia ( spolupráca pedagógov, žiakov vedie k dosiahnutiu cieľov)
    • Nadšenie  ( pracovné oduševnenie, sústredený záujem o prospešnú činnosť)
    • Sloboda
    • Úcta ( len ten kto si váži iných  môže si vážiť seba samého)
Piatok 1. 7. 2022