• Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši  spolupracuje v  duálnom vzdelávaní s nasledovnými  zamestnávateľmi :

    Pre učebné odbory  6445 H kuchár, 6444 H čašník   v duálnom vzdelávaní

    1. Tatry mountain resorts, a.s. 032 51 Demänovská Dolina
    Kontakt: 0905 974 947 kudelova@tmr.sk, 0904 751 887 minarikova@tmr.sk

    PODROBNÉ INFORMÁCIE

    2. Ivan Murdzik  I.K.Z., 032 02  Závažná Poruba 550
    Kontakt: Penzion Zivka :  e-mail: penzion@penzion,.sk , tel.:0905 377 377,

    PODROBNÉ INFORMÁCIE

     

    Pre študijný odbor 6442 K obchodný pracovník  v duálnom vzdelávaní


    1.CBA VEREX a.s. Priemyselná  4606,  031 01 Liptovský Mikuláš
    Kontakt: e-mail: dual@verex.sk,  tel.:044 543 31 92, 0911 074 163

    PODROBNÉ INFORMÁCIE


    2.COOP Jednota   ul. 1.mája 54, 031 01  Liptovský Mikuláš
    Kontakt: e-mail: alena.droppova@lm.coop.sk, tel: 00421 44 552 0505

    PODROBNÉ INFORMÁCIE


    3. Ivan Murdzik  I.K.Z., 032 02  Závažná Poruba 550
    Kontakt: Penzion Zivka :  e-mail: penzion@penzion,.sk , tel.:0905 377 377

    PODROBNÉ INFORMÁCIE

     

    4. Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava (pre prevádzky v Poprade)
    PODROBNÉ INFORMÁCIE


    5. DM Drogerie Markt, s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava ( prevádzky L.Mikuláš)
    Kontakt : e-mail: marcel.blascak@mojadm.sk, tel: +421 2 49 300 456 ,  +421 918 446 190
    PODROBNÉ INFORMÁCIE


    Žiaci, ktorí majú záujem vstúpiť do duálneho vzdelávania majú povinnosť kontaktovať zamestnávateľa, ktorý so žiakom a jeho zákonným zástupcom vykoná pohovor a vystaví mu „Potvrdenie o vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania“. Toto Potvrdenie zákonný zástupca pripojí k Prihláške na štúdium na strednej škole.

    Potvrdenie je potrebné doručiť na Hotelovú akadémiu, ul. Čs. brigády 1804, 031 01  Liptovský Mikuláš v termíne do 20. apríla príslušného roka.

    Konkrétne  podmienky vzdelávania a následného pracovného uplatnenia bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú žiak a zákonný zástupca žiaka uzatvorí so zamestnávateľom do 31. augusta príslušného roka

    Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši a  praktické vyučovanie - formou odborného výcviku bude žiakom poskytované v prevádzkach jednotlivých  zamestnávateľov v dňoch  podľa rozvrhu hodín na príslušný školský rok.

     

  • Partneri

   • CBA VEREX
   • TMR
Piatok 24. 9. 2021