• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Učiteľ slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1. 9. 2021
   • Požiadavky:
    Pracovný pomer: na dobu určitú do 31.08.2022 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

    Kvalifikačné predpoklady:
    V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
    vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore: slovenský jazyk a literatúra a občianska náuka

    Platové podmienky:
    Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania,
    • profesijný životopis,
    • kópie dokladov o vzdelaní,

    Požadované doklady je potrebné doručiť do 24.06.2021.

    Kontaktné informácie:
    Hotelová akadémia
    Čs. brigády 1804
    031 01 Liptovský Mikuláš
    044/55 229 72
    www.halm.sk, e-mail: halm@halm.sk

    Kontaktná osoba:
    044/55 229 72 L. Dvorožňáková
    e-mail: ldvoroznakova@vuczilina.sk
Štvrtok 17. 6. 2021