• Kritéria pre denné nadstavbové štúdium a externé skrátené štúdium

   KLINKITE TU

    

   V prijímacom konaní pre nadväzujúce formy štúdia 

   v škol.roku 2022/2023 otvárame
    

   1 triedu   t.j. 30 žiakov  denného nadstavbového štúdia pre odbory:

   6421 L spoločné stravovanie a 6411 L prevádzka obchodu
    

   1 triedu t.j. 10 žiakov  externého skráteného štúdia pre odbory:

   6445 h kuchár, 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár


   Dôležité termíny:
    

   Odovzdanie prihlášky : do  31.5.2022  na sekretariát  školy Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš

   Kritériá prijímacieho konania zverejní škola do 13.5.2022 na www.halm.sk a na výveske školy


   Prihláška na nadstavbové štúdium a na skrátené štúdium stredných školách