• Projekt Erasmus+ bol úspešne schálený

   • 14.05.2018 11:05
   • Národná agentúra zverejnila výsledky výberového schvalovania prihlášok Erasmus+. Prihláška našej školy v KA102 Mobilita učiacicch sa a zamestnancov v OVP bola úspešne schválená. 
   • Projekt pod názvom Získajme odborné zručnosti v Európe pripravili učitelia Zuzana Urbanová a Peter Pirončiak. Hlavným námetom projektu je absolvovanie odbornej stáže v dvoch programoch. Projekt v celkovej hodnote 136 272€ umožní vycestovať 40 žiakov a 8 učiteľoim na zahraničnú stáž do UK a Írska. 

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Úspešne sme ukončili dvojročný projekt "Získajme zručnosti v Európe" , ktorého sa zúčastnilo 40 žiakov v štyroch mesačných mobilitách v Spojenom kráľovstve, Španielsku a v Írsku a 8 pedagógov na týždennej stáži v Írsku. Projekt ponúkol dva odborné programy - Sea Food a Media Technican. Pre pedagógov ale aj pre žiakov to bola výborná skúsenosť.

   Nové poznatky a skúsenosti budú zapracované už v škol. roku 2020/2021 v školskom vzdelávacom programe.

   Názov projektu:
   Získajme odborné zručnosti v Európe

   Trvanie projektu:
   24 mesiacov (do 30. mája 2020)

   Partneri projektu:
   TELLUS Commege, Plymouth, UK
   Quality Hotel Youghal, Cork Írsko
   Tellus College Španielsko

   O projekte KLIKNITE

   Cieľová skupina projektu:
   Projekt je určený pre učiacich sa v odbornom vzdelávaní a je zameraný  na gastronómiu a na marketing a pre pedagógov, ktorí si v rámci priorít Európskeho plánu rozvoja zvyšujú svoje odborné a pedagogické kompetencie pre vyučovanie odborných predmetov.

   Učiaci sa - Mobilita 
   Žiaci odboru Hotelová akadémia, Kuchár sa pripravujú pre prácu v sektore spoločné stravovanie a hotelierstvo. Žiak tohto odboru absolvuje teoretické a praktické vyučovanie zamerané na gastronómiu a hotelový manažment. Do projektu budú vybraní žiaci vo veku 18 - 19. rokov, tak aby boli úspešne zaradení na pracovné miesta v reálnych podnikoch. Žiaci odboru  Pracovník marketingu sa pripravujú pre oblasť marketingu obchodu a marketingu cestovného ruchu a ich kompetencie sú zamerané na médiá, eventy, obchodné stratégie a komunikáciu. Žiaci  pochádzajú z dobrého rodinného prostredia, sú podporovaní pre svoj rozvoj rodinou a priateľmi. Sú ambiciózni, chcú získať nové poznatky a zvyšovať svoj osobný profit pre úspech na trhu práce. Medzi ich odborné potreby patrí objavovať nové možnosti, konfrontovať sa s realitou v rôznych podmienkach a naplniť svoje ambície. 

   Žiaci s nedostatkom príležitostí
   Do projektu sa môžu prihlásiť aj žiaci so špeciálnymi potrebami a žiaci zo znevýhodneného prostredia. Pre náročnosť vzdelávacích výstupov je však projekt určený tým, ktorí sú schopní samostatne pracovať a žiť odlúčení od svojich rodín na niekoľko týždňov. Projekt je určený tým, ktorí majú zlú  finančnú situáciu a poberajú finančné štipendium. Títo žiaci pociťujú potrebu uspieť medzi spolužiakmi, vyniknúť vo svojich kompetenciách. Projekt im môže umožniť naplniť svoje predstavy, vyrovnať sa s osobnými problémami, zažiť nové životné skúsenosti. 

   Zamestnanci - Odborná príprava zamestnancov v zahraničí
   Projekt je určený pre učiteľov odborných predmetov, ktorí majú potrebu zvyšovať svoje kompetencie prostredníctvom odbornej praktickej prípravy. Sú samostatní, jazykovo primerane spôsobilí, otvorení učiť sa novým postupom. Sú motivovaní osobným úspechom, zvyšovaním si odborného statusu a chcú byť inšpiratívny pre žiakov a kolegov. Pociťujú potrebu informovanosti v odbornej oblasti a prepojenia s reálnou praxou.

   Výber účastníkov bude na základe elektronickej prihlášky, ktorú zverejní škola. Prihlásení uchádzači absolvujú pohovor pred výberovou komisiou, ktorá rozhodne o ich prijatí do projektu. Kritériom výberu pre učiacich je vek, osobná motivácia, komunikatívnosť, samostatnosť, angažovanosť, jazyková schopnosť. Doplňujúce kritérium je známka z odborného predmetu. Kritérium pre zamestnancov je osobná angažovanosť, motivácia, schopnosť prezentácie a ochota spolupráce. 

    

 • Partneri projektu

  • Erasmus + Národná agentúra Slovensko
  • TELLUS COLLEGE
  • Quality Hotel Youghal Cork
Piatok 1. 7. 2022